Elektros energijos kokybė

Pagal Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo Nr.IX-884 18 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – VEI) nuostatų 7.7 punktą, VEI pareigūnai yra įpareigoti kontroliuoti kaip laikomasi nustatytų tiekiamos energijos (elektros, šilumos, gamtinių dujų) kokybės reikalavimų. Reikalavimai elektros energijos kokybei yra sekantys:

Tiekiamos elektros kokybė turi atitikti Žemos įtampos viešo elektros tiekimo sistemų vardinės įtampos (HD 472S1) LST 1567:1999 ir Bendrų skirstomųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos LST EN 50160:2001 standartų reikalavimus.Kontroliuojami šie pagrindiniai elektros parametrai:

1.1. Įtampos dažnis. Vardinis tiekiamos įtampos dažnis turi būti 50 Hz. Normaliomis darbo sąlygomis vidutinis sistemos pagrindinės harmonikos dažnis per 10 s turi būti 50 Hz ±1% t. y. nuo 49,5 iki 50,5 Hz ir toks dažnis turi būti 99,5% per metus;
1.2.  Įtampos asimetrija. Tiekiamos įtampos asimetrija – tai trifazės sistemos būsena, kai fazių įtampų vidutinės vertės arba fazių tarpusavio kampai nelygūs. Kai kuriose vietose, kur vartotojo įrenginiai yra iš dalies vienfaziai arba dvifaziai, trifazė įtampos asimetrija elektros tinklo nuosavybės ar eksploatavimo atsakomybės ribos taškuose gali pasiekti apie 3%;
1.3. Įtampos nesinusiškumas. Tiekiamos įtampos netiesinių iškraipymų faktorius (įtampos nesinusiškumas) turi būti mažesnis arba lygus 8% (įskaitant visas harmonikas iki 40).
1.4. Įtampos svyravimai. Tiekiamos (gaminamos) elektros įtampa nuo 2002 metų (nors elektros tinklo vardinė įtampa nedidinama iki 230V) įvedamos naujos leistinos tinklo įtampos ribos: nuo -10%iki +6% (laikant vardine įtampa 230 V), t.y. nuo 207,0V iki 243,8 V. Po 2009 metų elektros tinklo įtampa didinama iki vardinės 230 V reikšmės ir nustatomos leistinos nuo -10% iki +10% darbo įtampos ribos, tai yra nuo 207 V iki 253 V.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *